Podmínky registrace

 1. Kandidát se může registrovat ke zkoušce osobně na recepci Jazykové školy GAUDEO, Pražská tř. 527/125, 370 04 České Budějovice nebo přes rezervační formulář na webových stránkách www.gaudeo.cz.
 2. Registrace ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li poplatek za zkoušku osobně zaplacen nebo připsán na účet školy (č. ú. 202138040/0600) v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.
 3. Při větším počtu kandidátů na jeden termín zkoušky se může zkouška konat ve dvou dnech. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge English a nelze je měnit. O přesném datu konání ústní části zkoušek budou všichni kandidáti informováni e-mailem nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky.
 4. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
 5. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do 7 kalendářních dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50% registračního poplatku. Žádost bude posouzena organizací Cambridge ESOL. V případě, že tato žádost nebude organizací Cambridge ESOL uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo zdůvodněním organizace Cambridge ESOL.
 6. Kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu řádného registračního období. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.
 7. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky nás prosím informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.
 8. JŠ GAUDEO se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Škola si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
 9. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení na University of Cambridge ESOL. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge ESOL a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.
 10. Jazyková škola GAUDEO se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel University of Cambridge ESOL. Jazyková škola GAUDEO upozorňuje, že není zodpovědná za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny nebo odloženy, JŠ GAUDEO se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.
 11. Svým podpisem kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od jazykové školy GAUDEO. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge ESOL za účelem registrace ke zkoušce a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi jazykové školy GAUDEO z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 12. Kandidát svým podpisem bere na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován, což je/bude podmínkou účasti na zkoušce. Povinné fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky (zpravidla v den konání ústní části zkoušky). V případě, že kandidát není plnoletý, stvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech Cambridge ESOL. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.